XIV Sesja Rady Gminy Prażmów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XIV Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 29 października 2019 r. (wtorek) godz. 1200. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad – poniżej:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Prażmów – „Prażmów IV”.
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XX/133/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- dla części wsi Prażmów II.
 8. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części gminy Prażmów przyjętego uchwałą Nr XXXII/383/2001.
 9. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Biały Ług w rejonie ulicy Wschodniej.
 10. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ławki – etap II.
 11. Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2020 – 2023.
 12. Uchwała w sprawie wyboru ławnika na kadencję w latach 2020 – 2023.
 13. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prażmów w 2019 roku”.
 14. Sprawy różne.                                                                                          
 15. Zamknięcie obrad.