Do końca października zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania uwag do projektu Programu współpracy Gminy Prażmów w 2020 r. z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program został zaktualizowany w zakresie zadań priorytetowych.

Czas trwania konsultacji: od 4 do 31 października 2019 r.Uwagi do programu można zgłaszać dostarczając wypełniony formularz uwag na:

  •  adres poczty elektronicznej: kancelaria@prazmow.pl
  • numer faksu 22 727 01 77 wew. 13
  • do siedziby Urzędu Gminy Prażmów, ul. Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów

Wyniki konsultacji społecznych opublikowane zostaną na stronie internetowej Urzędu Gminy Prażmów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018 poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwała Nr IV/21/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie trybu konsultacji z organizacjami pozarządowymi Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Gminie Prażmów.

Szczegóły