Konkurs „Gdyby Cię nie było…”

Jaki jest cel konkursu?Celem konkursu jest pobudzanie lokalnego patriotyzmu oraz kształtowanie wzorca autorytetu.Na czym polega zadanie konkursowe?Zadanie konkursowe polega na stworzeniu krótkiego filmu przedstawiającego wybraną przez uczestnika postać, która jego zdaniem zasługuje na miano lokalnego bohatera. Długość nagrania nie może przekroczyć trzech minut, a w jego treści choć raz powinien zostać użyty zwrot „Gdyby Cię nie było…”.Jakie nagrody przewidziane są dla zwycięzców konkursu?Zwycięzcy, czyli pięć osób wyróżnionych nagrodą jury oraz pięć osób wyróżnionych nagrodą publiczności otrzymają:

 1. możliwość udziału w warsztatach filmowych prowadzonych przez Reżysera Życia – popularnego twórcę, którego filmy poświęcone m.in. problemom współczesnej młodzieży, za pośrednictwem serwisu YouTube, docierają do milionów odbiorców w całym kraju;
 2. możliwość wizyty na planie zdjęciowym jednej z nowych produkcji Reżysera Życia;
 3. wstęp do Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie;
 4. dyplom potwierdzający otrzymanie nagrody.

Ponadto, dwa najlepsze filmy konkursowe wybrane przez Komisję Konkursową zostaną opublikowane na oficjalnym profilu Reżysera Życia w serwisie społecznościowym Facebook, a ich autorzy otrzymają atrakcyjną nagrodę rzeczową.Do jednej z osób trafi aparat Canon 1300D, którym nagrywane były filmy na kanale Reżysera Życia.Kto może wziąć udział w konkursie?Konkurs „Gdyby Cię nie było…” jest konkursem otwartym, co oznacza, że może wziąć w nim udział każda zainteresowana osoba.Jak zgłosić swój film do udziału w konkursie ?Wykonaną pracę konkursową należy zapisać w pliku wideo w formacie AVI lub MP4 i umieścić na platformie hostingowej pod adresem: https://wetransfer.comWygenerowany za pośrednictwem strony www.wetransfer.com link do pliku należy przesłać w wiadomości e-mail na adres: konkurs@miloszlaski.plW temacie wiadomości należy wpisać: Konkurs „Gdyby Cię nie było…”.E-mail, stanowiący zgłoszenie konkursowe, powinien zawierać następujące informacje:

 • Imię i nazwisko autora filmu;
 • Podpisany skan lub zdjęcie oświadczenia autora oraz osób występujących w filmie konkursowym o następującej treści: „Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku na portalu społecznościowym Facebook w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu „Gdyby Cię nie było…” oraz akceptuję postanowienia regulaminu konkursu.”
 • Jeśli autorem filmu jest osoba niepełnoletnia powyższe oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

Do kiedy można przesyłać zgłoszenia konkursowe?Filmy konkursowe można przesyłać do 11 sierpnia 2019 r. do godziny 20:00.Kiedy nastąpi ogłoszenie wyników?Ogłoszenie wyników nastąpi 26 sierpnia 2019 r. po godzinie 17:00.Jakie są kryteria wyboru zwycięskiego zgłoszenia?Kryteriami branymi pod uwagę podczas dokonywania oceny każdego zgłoszenia jest jego zgodność z tematem konkursu, pomysłowość, kreatywność oraz wartość edukacyjna filmu.Kto podejmuje decyzję o wyborze zwycięzców?Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów wybierze pięć zwycięskich prac. W skład Komisji wchodzić będą przedstawiciele Organizatorów oraz specjaliści z dziedziny mediów. Ponadto, za pośrednictwem portalu Facebook przyznanych zostanie pięć kolejnych nagród, w postaci nagrody publiczności.W jaki sposób przyznawana jest nagroda publiczności?Nagroda publiczności przyznana zostanie pięciu filmom, które zdobędą największą liczbę głosów na portalu Facebook.Gdzie i kiedy można oddawać głosy na nagrodę publiczności?Wszystkie filmy konkursowe zostaną udostępnione 12 sierpnia 2019 r. na portalu Facebook za pośrednictwem profilu jednego z Organizatorów konkursu Miłosza Łaskiego:https://www.facebook.com/miloszlaskiGłosowanie będzie odbywać się od dnia 12 sierpnia 2019 r. do 26 sierpnia 2019 r. do godziny 17:00.W jaki sposób mogę oddać głos na pracę konkursową?Wejdź na profil @miloszlaski, polub go, aby być na bieżąco z informacjami o konkursie, a następnie oddaj głos zaznaczając swoją aktywność pod wybranym filmem. Decydujące znaczenie będzie miała liczba aktywności pod wpisem więc zachęcamy do ich udostępniania, komentowania oraz klikania przycisku „Lubię to!” bądź innej wybranej reakcji.O czym jeszcze powinienem wiedzieć?Praca konkursowa nie może naruszać prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. Jednocześnie uczestnicy konkursu oświadczają, że są autorami przygotowanych prac oraz wyrażają zgodę na wykorzystanie przygotowanych materiałów do celów informacyjnych oraz promocyjnych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niedopuszczenia do udziału w konkursie prac, których treść będzie ich zdaniem sprzeczna z celami konkursu.Uczestnicy zrzekają się jakichkolwiek roszczeń względem Organizatorów – Miłosza Łaskiego i Daniela Rusina, za możliwą zmianę nagród konkursowych, jeśli wyniknie ona z przyczyn od nich niezależnych.Uczestnicy zgadzają się także na posługiwanie się przez Organizatorów ich imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za dostarczone nagrania, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć i nagrań na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć i nagrań.Uczestnicy w celu udziału w konkursie „Gdyby Cię nie było…” wyrażają zgodę na przetwarzanie dobrowolnie udostępnionych przez nich danych osobowych przez Organizatorów konkursu. Zgoda ta dotyczy danych podanych w zgłoszeniu konkursowym, danych zawartych w załączonym oświadczeniu oraz wizerunku na dołączonym nagraniu konkursowym, które będzie podlegało publikacji w serwisie internetowym Facebook.Uczestnicy zostali poinformowani o prawie wycofania zgody w dowolnym momencie oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorami danych osobowych uczestników konkursu są jego Organizatorzy. Z administratorami można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: konkurs@miloszlaski.pl.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez administratorów w celu organizacji konkursu „Gdyby Cię nie było…”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy.
 4. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu „Gdyby Cię nie było…”, a następnie do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO;2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO, tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą, od administratora, danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 1-4 należy skontaktować się z administratorami ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie „Gdyby Cię nie było…”.

Pytania dotyczące konkursu, na które nie udzielono odpowiedzi w niniejszym regulaminie, zadawać można drogą e-mailową na adres: konkurs@miloszlaski.pl.