Przekształcenia GPWK nie odczują mieszkańcy

Od 1 lipca zadania realizowane przez Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne przekazane zostały nowoutworzonej spółce prawa handlowego pn. Przedsiębiorstwo Komunalne – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
z dotychczasową siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Chołchańskiego 17/2, która wykonywała będzie również inne zadania własne gminy chociażby z zakresu gospodarki komunalnej czy dróg.
    Jedynym udziałowcem spółki jest Gmina Prażmów: spółka przejęła majątek, należności i zobowiązania GPWK a pracownicy jednostki budżetowej płynnie przeszli do spółki. Przedsiębiorstwo Komunalne dysponuje również tym samym numerem rachunku bankowego, na który mieszkańcy wnoszą opłaty za wodę! Argumenty przemawiające za przekształceniem dotyczą 100 % możliwości odliczania podatku VAT od gospodarki wod-kan oraz optymalizacji kosztów dotyczących niektórych zadań własnych przekazanych do realizacji spółce. Poza tym Przedsiębiorstwo Komunalne, posiadanym sprzętem, będzie mogło świadczyć usługi na rzecz innych osób i podmiotów na rynku, co nie było możliwe w przypadku jednostki budżetowej. Spółka będzie mogła również pozyskiwać zwrotne źródła finansowania swojej działalności, które nie będą limitowane tzw. wskaźnikiem zadłużenia gminy – wyjaśniała Skarbnik Gminy Agnieszka Markowska podczas Sesji Rady w dniu 14 czerwca 2019 roku.

Wójt Gminy Prażmów
Jan Adam Dąbek