Rekrutacja do Domu Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób ze spectrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi będzie działał w budynku zlokalizowanym w Pęcherach przy ul. Bolesława Chrobrego 83, 05-502 Piaseczno, w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku.

Planowany termin otwarcia to grudzień 2019 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęcherach będzie przeznaczony dla pełnoletnich mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego. Będzie placówką wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnościami.

Środowiskowy Dom Samopomocy będzie świadczył usługi w ramach indywidualnych i zbiorowych treningów mających na celu poprawę sprawności psychofizycznej uczestników, ich zaradności osobistej oraz lepszego funkcjonowania w społeczeństwie.

Zapraszamy Państwa, w tym opiekunów i rodziny osób z niepełnosprawnością, do zapoznania się z naszą ofertą naboru.

Wszelkich informacje w sprawie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, tel. 756 62 77.

PROCEDURA KIEROWANIA I PRZYJMOWANIA

do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęcherach, Bolesława Chrobrego 83

  1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęcherach jest przeznaczony dla dorosłych mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego:
  • z niepełnosprawnością intelektualną (typ B),
  • dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C) oraz dla osób ze spectrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

2. Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęcherach następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie, działającego z upoważnienia Starosty Piaseczyńskiego

3. Termin przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęcherach określa Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem prawnym. W razie braku miejsc osoba ubiegająca się o przyjęcie po złożeniu wniosku zostaje wpisana na listę osób oczekujących.

4. Osoba zainteresowana udziałem w zajęciach prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pęcherach lub jej opiekun prawny, powinna zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Po wstępnej rozmowie z pracownikiem socjalnym i złożeniu wniosku zostanie ustalony termin przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania kandydata.

5. Każda osoba niepełnosprawna wyrażająca chęć korzystania z oferty usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęcherach zobowiązana jest złożyć we właściwym ośrodku pomocy społecznej i następujące dokumenty:

  • wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęcherach, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej procedury;
  • zaświadczenie lekarskie, wydanego przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszej procedury;
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osoby niepełnosprawnej fizycznie, stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszej procedury;
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • oświadczenie o wysokości osiąganych przez członków rodziny dochodów za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

6. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie po otrzymaniu kompletu dokumentów wraz z wywiadem środowiskowym, w drodze decyzji administracyjnej kieruje osobę zainteresowaną do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęcherach, tym samym upoważnia do korzystania z usług tam prowadzonych w formie indywidualnej i grupowej oraz ustala odpłatność za pobyt.

7. Pierwsza decyzja kierująca wydawana jest na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące, w celu określenia indywidualnego planu postępowania wspierająco -aktywizującego.

8. Kolejne decyzje wydawane są na czas określony po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęcherach.

9. Decyzja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie wraz z kserokopią dokumentów zostaje przekazana do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęcherach.

10. Rezygnacja z uczestnictwa może nastąpić na wskutek złożenia pisemnej rezygnacji przez uczestnika, bądź opiekuna prawnego.

11. Każda osoba po przyjęciu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęcherach zostaje zapoznana z Regulaminem i Statutem Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęcherach i jest zobowiązana do przestrzegania zapisów zawartych w powyższych dokumentach.