VII Sesja Rady Gminy


Transmisja


Uchwały

1.Uchwała Nr VII.58.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Dobrzenica

2.Uchwała Nr VII.57.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Biały Ług

3.Uchwała Nr VII.56.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Uwieliny w rejonie ulicy Szkolnej

4.Uchwała Nr VII.55.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie zmiany statutu Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Prażmowie

5.Uchwała Nr VII.54.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Wilczej Wólce, stanowiącej działkę nr 380 o pow. 0,54 ha na okres 3 lat

6.Uchwała Nr VII.53.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie sprzedaży działek nr 272/2 i 352/1 w obrębie Wola Prażmowska

7.Uchwała Nr VII.52.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie zakupu działki nr 75 w obrębie Wola Prażmowska z przeznaczeniem pod drogę gminną-nr planistyczny 34 KDL/g

8.Uchwała Nr VII.51.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie zakupu działki nr 303 w obrębie Ustanów z przeznaczeniem na cel publiczny

9.Uchwała Nr VII.50.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie zakupu działki nr 27 w obrębie Ławki z przeznaczeniem na cel publiczny

10.Uchwała Nr VII.49.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie zakupu działki nr 95 w obrębie Bronisławów z przeznaczeniem na cel publiczny

11.Uchwała Nr VII.48.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Prażmów za 2018 r.

12.Uchwała Nr VII.47.2019 Rady Gminy Prażmów
W spr. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

13.Uchwała Nr VII.46.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie tygodniowego obowiązku wymiaru godz. zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prażmów, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

14.Uchwała Nr VII.45.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prażmów po 1 września 2019 r.

15.Uchwała Nr VII.44.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie zmiany uchwały nr IX/56/99 z dnia 10 czerwca 1999 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Prażmów

16.Uchwała Nr VII.43.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

17.Uchwała Nr VII.42.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

18.Uchwała Nr VII.41.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Prażmów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

19.Uchwała Nr VII.40.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Prażmów za rok 2018

20.Uchwała Nr VII.39.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Prażmów