VIII Sesja Rady Gminy


Transmisja


Uchwały

1.Uchwała Nr VIII.72.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.233.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ławki

2.Uchwała Nr VIII.71.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ustanów w rejonie ulicy Kasztanów

3.Uchwała Nr VIII.70.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 173/9 we wsi Łoś

4.Uchwała Nr VIII.69.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

5.Uchwała Nr VIII.68.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie zasad udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których Gmina Prażmów jest organem prowadzącym

6.Uchwała Nr VIII.67.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie sprzedaży działki nr 54/3 w obrębie Jaroszowa Wola

7.Uchwała Nr VIII.66.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Prażmowie

8.Uchwała Nr VIII.65.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów

9.Uchwała Nr VIII.64.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ustanów

10.Uchwała Nr VIII.63.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gabryelin

11.Uchwała Nr VIII.62.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prażmów

12.Uchwała Nr VIII.61.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie likwidacji Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo Kanalizacyjnego w Prażmowie oraz utworzenia spółki prawa handlowego dla prowadzenia gospodarki komunalnej

13.Uchwała Nr VIII.60.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

14.Uchwała Nr VIII.59.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej