XI sesja Rady Gminy – 29 lipca

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XI sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 29 lipca 2019 r. (poniedziałek)      godz. 1600. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu na budowę drogi nr 722 w Prażmowie.
 7. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr VII.55.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 maja 2019r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Prażmowie.
 8. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 9. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Zadębie.
 10. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kędzierówka.
 11. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 141/4 i 141/5 we wsi Krępa.
 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII.108.2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Prażmów.
 13. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów.
 14. Uchwała w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady
Danuta Błaszczyk