XV Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XV Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 18 listopada 2019 r. (poniedziałek) godz. 13.30. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 5. Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 6. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
 7. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 8. Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów.
 9. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 10. Uchwała w sprawie zakupu działki nr 131 w obrębie Wilcza Wólka z przeznaczeniem pod cel publiczny.
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VII.56.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Uwieliny w rejonie ulicy Szkolnej.
 12. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII.109.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 września 2019r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Prażmów, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 13. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łoś.
 14. Uchwała w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej.
 15. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych za rok 2018.
 16. Sprawy różne.                                                                                          
 17. Zamknięcie obrad.