XVI Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XVI Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 16 grudnia 2019 r. (poniedziałek)  godz. 12.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Uchwała budżetowa na rok 2020
  • przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem
  • odczytanie opinii i wniosków komisji
  • dyskusja i głosowanie nad wnioskami komisji
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
  • dyskusja oraz głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 7. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 8. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 9. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego położonego w budynku komunalnym w Dobrzenicy przy ul. Mazowieckiej 21 na okres powyżej 3 lat.
 11. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łoś.
 12. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Prażmów na lata 2020-2022.
 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/157/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Prażmów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 14. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Prażmów w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 15. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 272/28 we wsi Łoś.
 16. Uchwała  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaroszowa Wola w rejonie ulicy Działkowej.
 17. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaroszowa Wola w rejonie ulicy Głównej.
 18. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsi Ustanów i Biały Ług.
 19. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wągrodno w rejonie ulicy Słonecznej.
 20. Uchwała w sprawie ustalenia cen za usługi publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Prażmów.
 21. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Prażmów w roku szkolnym 2019/2020.
 22. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 23. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prażmów.
 24. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Prażmów.
 25. Sprawy różne.                                                                                           
 26. Zamknięcie obrad.